15 lipca 2024


Księgi Pisma Świętego

Księgi Pisma Świętego


Pismo Święte, zwane także Biblią, jest zbiorem świętych ksiąg, które stanowią fundament religii w wielu tradycjach i wyznaniach. Składają się na nie różne księgi, zbiory pism, i listy, które różnią się w zależności od tradycji religijnej. Poniżej przedstawiamy główne księgi Pisma Świętego w chrześcijaństwie i judaizmie:

Stary Testament (Hebrajskie Pismo Święte):

 1. Księga Rodzaju (Genesis)
 2. Księga Wyjścia (Exodus)
 3. Księga Kapłańska (Leviticus)
 4. Księga Liczb (Numbers)
 5. Księga Powtórzonego Prawa (Deuteronomy)
 6. Księga Jozuego (Joshua)
 7. Księga Sędziów (Judges)
 8. Księga Rut (Ruth)
 9. I Księga Samuela (1 Samuel)
 10. II Księga Samuela (2 Samuel)
 11. I Księga Królewska (1 Kings)
 12. II Księga Królewska (2 Kings)
 13. I Księga Kronik (1 Chronicles)
 14. II Księga Kronik (2 Chronicles)
 15. Księga Ezdrasza (Ezra)
 16. Księga Nehemiasza (Nehemiah)
 17. Księga Tobiasza (Tobit) – tylko w niektórych wersjach Biblii
 18. Księga Judyty (Judith) – tylko w niektórych wersjach Biblii
 19. Księga Estery (Esther)
 20. I Księga Machabejska (1 Maccabees) – tylko w katolickich wersjach Biblii
 21. II Księga Machabejska (2 Maccabees) – tylko w katolickich wersjach Biblii
 22. Księga Hioba (Job)
 23. Księga Psalmów (Psalms)
 24. Księga Przysłów (Proverbs)
 25. Księga Kaznodziei (Ecclesiastes)
 26. Pieśn nad Pieśniami (Song of Solomon)
 27. Księga Mądrości (Wisdom) – tylko w katolickich wersjach Biblii
 28. Księga Syracha (Sirach) – tylko w katolickich wersjach Biblii
 29. Księga Izajasza (Isaiah)
 30. Księga Jeremiasza (Jeremiah)
 31. Księga Lamentacji (Lamentations)
 32. Księga Barucha (Baruch) – tylko w katolickich wersjach Biblii
 33. List do Daniela (Letter of Jeremiah) – tylko w katolickich wersjach Biblii
 34. Księga Daniela (Daniel)
 35. Księga Ozeasza (Hosea)
 36. Księga Joela (Joel)
 37. Księga Amosa (Amos)
 38. Księga Abdiasza (Obadiah)
 39. Księga Jonasza (Jonah)
 40. Księga Micheasza (Micah)
 41. Księga Nahuma (Nahum)
 42. Księga Habakuka (Habakkuk)
 43. Księga Sofoniasza (Zephaniah)
 44. Księga Aggeusza (Haggai)
 45. Księga Zachariasza (Zechariah)
 46. Księga Malachiasza (Malachi)

Nowy Testament:

 1. Ewangelia Mateusza (Matthew)
 2. Ewangelia Marka (Mark)
 3. Ewangelia Łukasza (Luke)
 4. Ewangelia Jana (John)
 5. Dzieje Apostolskie (Acts)
 6. List do Rzymian (Romans)
 7. I List do Koryntian (1 Corinthians)
 8. II List do Koryntian (2 Corinthians)
 9. List do Galatów (Galatians)
 10. List do Efezjan (Ephesians)
 11. List do Filipian (Philippians)
 12. List do Kolosan (Colossians)
 13. I List do Tesaloniczan (1 Thessalonians)
 14. II List do Tesaloniczan (2 Thessalonians)
 15. I List do Tymoteusza (1 Timothy)
 16. II List do Tymoteusza (2 Timothy)
 17. List do Tytusa (Titus)
 18. List do Filemona (Philemon)
 19. List do Hebrajczyków (Hebrews)
 20. List Jakuba (James)
 21. I List Piotra (1 Peter)
 22. II List Piotra (2 Peter)
 23. I List Jana (1 John)
 24. II List Jana (2 John)
 25. III List Jana (3 John)
 26. List Judy (Jude)
 27. Objawienie św. Jana (Revelation)

Warto zaznaczyć, że skład Pisma Świętego różni się w zależności od wyznania chrześcijańskiego. Na przykład, katolickie i prawosławne wersje Biblii zawierają dodatkowe księgi, które nie występują w protestanckich wersjach Biblii Starego Testamentu.


Zobacz także: Skróty nazw ksiąg biblijnych w języku polskim


Podział ksiąg Pisma Świętego

Pisma Święte, znane także jako Biblia, można podzielić na dwie główne części: Stary Testament i Nowy Testament. Oto podział ksiąg w tych dwóch częściach:

Stary Testament:

 1. Księgi historyczne: Obejmują opowieści o historii Izraela, w tym Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańska, Księgę Liczb, Księgę Powtórzonego Prawa, Księgę Jozuego, Księgę Sędziów, Księgę Rut, Księgę Samuela, Księgę Królewska, Księgę Kronik, Księgę Ezdrasza, Księgę Nehemiasza, Księgę Tobiasza (w katolickich wersjach), Księgę Judyty (w katolickich wersjach), Księgę Estery, oraz I i II Księgę Machabejską (w katolickich wersjach).
 2. Księgi mądrościowe: Zawierają mądrościowe przemyślenia, takie jak Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Kaznodziei, Pieśń nad Pieśniami, Księga Mądrości (w katolickich wersjach) oraz Księga Syracha (w katolickich wersjach).
 3. Księgi prorockie: Zawierają proroctwa i mądrości proroków, w tym Księgę Izajasza, Księgę Jeremiasza, Księgę Lamentacji, Księgę Barucha (w katolickich wersjach), List do Daniela (w katolickich wersjach), Księgę Daniela, Księgę Ozeasza, Księgę Joela, Księgę Amosa, Księgę Abdiasza, Księgę Jonasza, Księgę Micheasza, Księgę Nahuma, Księgę Habakuka, Księgę Sofoniasza, Księgę Aggeusza, Księgę Zachariasza oraz Księgę Malachiasza.

Nowy Testament:

 1. Ewangelie: Opisują życie, naukę, mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie znajdują się cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
 2. Dzieje Apostolskie: Opisują działalność pierwszych chrześcijan i rozprzestrzenianie chrześcijaństwa.
 3. Listy (Listy Apostolskie): To listy napisane przez apostołów, które zawierają nauki religijne i wskazówki dotyczące życia duchowego. W Nowym Testamencie znajdują się listy do różnych wspólnot i osób, takie jak List do Rzymian, I i II List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, I i II List do Tesaloniczan, I i II List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba, I i II List Piotra, I, II i III List Jana oraz List Judy.
 4. Objawienie św. Jana: To księga zawierająca proroctwa i wizje apokaliptyczne, napisane przez Jana Apostoła.

Ten podział ksiąg stanowi ogólną strukturę Pisma Świętego w chrześcijaństwie, ale warto zaznaczyć, że różne wyznania i tradycje mogą mieć nieznacznie różne kanony biblijne i kolejność ksiąg. Na przykład, katolicka Biblia zawiera księgi deuterokanoniczne, które nie występują w protestanckich wersjach Starego Testamentu.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.