19 czerwca 2024


Czy Jezus był żydem

Czy Jezus był żydem?


Tak, według tradycji i informacji zawartych w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus był Żydem. Urodził się w rodzinie żydowskiej, a Jego rodzice, Maryja i Józef, byli Żydami. Jezus był związany z kulturą, tradycjami i religią żydowską.

W Ewangelii według Mateusza i Łukasza znajdują się genealogie Jezusa, które śledzą Jego rodowód z patriarchów żydowskich, co podkreśla Jego żydowskie pochodzenie. Jezus uczestniczył w żydowskich tradycjach, obchodził żydowskie święta, nauczał w synagogach, a Jego nauczanie często odnosiło się do Pisma Świętego Starego Testamentu.

Kilka cytatów z Nowego Testamentu, które podkreślają żydowskie pochodzenie Jezusa:

Ewangelia Mateusza 1:1-2:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;

Ewangelia Łukasza 2:4-5:

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Ewangelia Mateusza 15:22:

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha».

Ewangelia Mateusza 23:39:

Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie».

Te cytaty podkreślają zarówno rodowody Jezusa, które mają żydowskie korzenie, jak i Jego związki z tradycją związaną z Dawidem oraz oczekiwania Mesjasza wśród społeczności żydowskiej.

Pomimo tego, że Jezus w swoim nauczaniu wprowadzał nowe aspekty, Jego tożsamość żydowska pozostaje centralną cechą Jego życia i misji. Jego nauki i działania miały również znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa, ale początkowo Jezus i Jego uczniowie byli częścią żydowskiego kontekstu kulturowego i religijnego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: