18 maja 2024


Msza Święta

Msza Święta – jak przebiega?


Msza święta jest centralnym rytuałem w wierze katolickiej. Składa się z wielu elementów, w tym modlitw, śpiewów i komunii. Celem tego artykułu jest przedstawienie, jak przebiega msza święta i jakie są jej główne elementy.

Co to jest msza święta?

Msza święta to najważniejsza celebracja w Kościele katolickim. Jest centralnym obrzędem liturgicznym w kościele katolickim, podczas którego wierni uczestniczą w symbolicznej Ofierze Chrystusa. Msza święta to okazja do wspólnej modlitwy, uwielbienia i przyjęcia Eucharystii jako symbolu ciała i krwi Chrystusa. Msza święta składa się z modlitw, śpiewów, homilii i komunii.

Przebieg mszy świętej

Przebieg mszy świętej składa się z kilku części, które przebiegają według pewnego porządku. Początek mszy jest poświęcony na przygotowanie duchowe, podczas którego wierni skupiają się na swoich intencjach i modlitwach. Następnie rozpoczyna się Liturgia Słowa, podczas której czytane są fragmenty Pisma Świętego. Po tym następuje Liturgia Eucharystyczna, w trakcie której kapłan przeprowadza Ofiarę Mszy i udziela Komunii świętej. Na końcu mszy jest czas na modlitwę i pożegnanie.

Msza święta – krok po kroku

Msza święta składa się z kilku głównych części, w tym:

 1. Przygotowanie: Wierni uczestniczą w mszy świętej, gromadząc się w kościele.
 2. Wstęp: Kapłan wita wiernych i odmawia modlitwę wprowadzenia.
 3. Akt pokuty: Wierni wyznają swoje grzechy i proszą o przebaczenie.
 4. Kyrie eleison: Wierni śpiewają hymn, prosząc o miłosierdzie Boże.
 5. Gloria in excelsis deo: Wierni śpiewają hymn, chwaląc Boga za Jego chwałę i dobroć.
 6. Czytanie z Pisma Świętego: Kapłan odczytuje fragment z Biblii.
 7. Homilia: Ksiądz wygłasza kazanie na temat odczytanego fragmentu.
 8. Ofiarowanie: Ksiądz ofiarowuje chleb i wino, które symbolizują ciało i krew Chrystusa.
 9. Modlitwa Eucharystyczna: Ksiądz odmawia modlitwę, uświęcając chleb i wino.
 10. Komunia: Wierni przyjmują komunię, która symbolizuje przyjęcie ciała i krwi Chrystusa.
 11. Modlitwa po Komunii: Wierni odmawiają modlitwę dziękczynną po przyjęciu komunii.
 12. Zakończenie: Kapłan odmawia błogosławieństwo i żegna wiernych.

Pamiętaj, że niektóre elementy mszy świętej mogą się różnić w zależności od parafii i tradycji kościelnej.

Części składowe mszy świętej

Z jakich części składa się msza święta? Msza święta składa się z kilku części:

 • Przygotowanie duchowe, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu przygotowanie wiernych do celebracji mszy. Może to polegać na modlitwie indywidualnej, medytacji lub wysłuchaniu krótkiej homilii.
 • Liturgia Słowa to część mszy, podczas której czytane są fragmenty Biblii, a także odmawiane są modlitwy i hymny. Jest to ważny moment, ponieważ dzięki niemu wierni mogą lepiej zrozumieć Słowo Boże i jego znaczenie dla ich życia.
 • Liturgia Eucharystyczna to centralny punkt mszy, podczas którego kapłan przeprowadza Ofiarę Mszy i udziela Komunii świętej. Podczas tej części wierni przyjmują Ciało i Krew Pańską, co jest najważniejszym sakramentem Kościoła katolickiego.
 • Modlitwa i pożegnanie to ostatnia część mszy. Wierni mogą w tym czasie odmówić modlitwę, a także otrzymać błogosławieństwo od kapłana. Jest to ważny moment, ponieważ daje on możliwość zakończenia celebracji w spokojny i uduchowiony sposób.

Każda z tych części ma swój specyficzny cel i jest ważna dla przebiegu całej mszy. Dzięki nim wierni mogą skupić się na swoich modlitwach, przyjąć Eucharystię, oraz odnaleźć duchowe ukojenie. W skrócie przebieg mszy świętej w punktach prezentuje się następująco:

 1. Przygotowanie duchowe
 2. Liturgia Słowa
 3. Liturgia Eucharystyczna
 4. Modlitwa i pożegnanie

Msza święta – tekst

Msza święta jest celebracją liturgiczną, podczas której odczytywane są fragmenty Biblii, a także wypowiadane są modlitwy i hymny. Wszystko to jest kierowane przez kapłana, który jest przewodnikiem wiernych przez różne elementy mszy. Msza święta jest także ważnym momentem dla wiernych, ponieważ daje im możliwość skupienia się na swoich modlitwach oraz przyjęcia Eucharystii, co jest najważniejszym sakramentem Kościoła katolickiego. Jest to także okazja do zjednoczenia z innymi wiernymi i wspólnego celebrowania wiary.

TEKST MSZY ŚW. PO POLSKU


NA ROZPOCZĘCIE

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

AKT POKUTY

K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem.* Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.* Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.

K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

W. Amen.

K. Panie, zmiłuj się nad nami.

W. Panie, zmiłuj się nad nami.

K. Chryste, zmiłuj się nad nami.

W. Chryste, zmiłuj się nad nami.

K. Panie, zmiłuj się nad nami.

W. Panie, zmiłuj się nad nami.

HYMN

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

LITURGIA SŁOWA

Po zakończeniu czytania lektor mówi:

Oto słowo Boże.

W. Bogu niech będą dzięki.

Przed Ewangelią:

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (lub Marka, Łukasza, Jana)

W. Chwała Tobie, Panie.

Po odczytaniu Ewangelii:

K. Oto słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie, Chryste.

WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (w czasie następujących słów, aż do „stał się człowiekiem”, wszyscy się pochylają).* I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie.* Amen.

MODLITWA WIERNYCH

Po każdym wezwaniu odpowiadamy:

Wysłuchaj nas, Panie.

PRZYGOTOWANIE DARÓW

K. Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia.

W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

K. Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym.

W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

K. Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

Po przeistoczeniu

K. Oto wielka tajemnica wiary.

W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

lub

K. Wielka jest tajemnica naszej wiary.

W. Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

lub

K. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

W. Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

lub

K. Tajemnica wiary.

W. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Na zakończenie Modlitwy eucharystycznej

K. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego,* wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

OBRZĘDY KOMUNII

Po wezwaniu kapłana modlimy się:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo Twoje, * bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego.

K. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

K.  Panie Jezu Chryste, * Ty powiedziałeś swoim Apostołom: * Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. * Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, * lecz na wiarę swojego Kościoła * i zgodnie z Twoją wolą * napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. * Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

W. I z duchem twoim.

W. Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. * Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

NA ZAKOŃCZENIE

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa.

W. Bogu niech będą dzięki.

Jakie są cele mszy świętej?

Msza święta ma kilka ważnych celów. Przede wszystkim ma na celu uwielbienie Boga, dziękczynienie za Jego miłość i łaski oraz prośbę o Jego błogosławieństwo. Jest to także okazja do przyjęcia sakramentu Eucharystii, który jest najważniejszym sakramentem Kościoła katolickiego. Msza święta jest również ważnym momentem dla wiernych, ponieważ daje im możliwość skupienia się na swoich modlitwach, przyjęcia Eucharystii oraz odnalezienia duchowego ukojenia. Msza święta jest także okazją do zgłębiania wiedzy na temat wiary i nauki Kościoła oraz do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Także jest to czas na duchowe przemiany i przemodlenie swoich intencji.

Podsumowanie

Msza święta jest ważnym momentem dla wiernych, ponieważ daje im możliwość skupienia się na swoich modlitwach, przyjęcia Eucharystii oraz odnalezienia duchowego ukojenia. Przyjęcie Eucharystii jest najważniejszym sakramentem Kościoła katolickiego, który ma na celu uwielbienie Boga, dziękczynienie za Jego miłość i łaski oraz prośbę o Jego błogosławieństwo. Warto zwrócić uwagę na poszczególne części mszy, aby jeszcze lepiej zrozumieć jej przebieg i znaczenie, oraz żeby uczestniczyć w niej z jak największą świadomością i uwagą. Msza święta jest także okazją do zgłębiania wiedzy na temat wiary i nauki Kościoła, do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz do duchowej przemiany i przemodlenia swoich intencji. Jest to także okazja do zjednoczenia z innymi wiernymi i wspólnego celebrowania wiary. Podsumowując, msza święta jest ważnym elementem życia duchowego i daje wiernym możliwość bliższego poznania Boga, odnowienia swojej wiary oraz znalezienia duchowego ukojenia.


źródło: http://katolelementarz.pl/

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: